Prispevki

M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Javni razpis za naložbe,

namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter

znižanju stroškov pridelave SKLOP B - PRP_27

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

Kmetija je kandidirala na javnem razpisu za obnovo in postavitev trajnih nasadov marelic v izmeri cca

8000m in kakija v izmeri 3000m, poleg obnove smo vključili mehanizacijo za vzdrževanje nabrežin

(mulčarje).

 

GLAVNA DEJAVNOST

Na novo smo postavili sadovnjake marelic in kakija, nabavili smo dva kmetijska priključka (mulčarja). Na kmetiji imamo zelo strme terene s 30% in več naklona, posledično so vsi sadovnjaki na nabrežinah. Vzdrževanje in košnja nabrežin je bila do sedaj zelo oteškočena, skoraj nemogoča. S samo investicijo pa smo vsaj delno olajšani težkega opravila. 

Investicija v sadovnjake marelic in kakija, naš trg ju nujno potrebuje,  je bila nujna za povečanje proizvodne kapacitete.

Mehanizacija je bila potrebna zaradi zmanjšanja ročnih delovnih ur, kar se odraža v ekonomski uspešnosti.

V naslednjih letih bomo z novimi sadovnjaki še bolj konkurenčni in zanimivejši za slovenski trg.

 

 


 

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti: upravičenec navede opise tistih operacij, v katere je vključen

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

 

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:

Povzetek: upravičenec navede v kateri podukrep je vključen (podukrep 11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja oz. podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja)

Glavne aktivnosti: upravičenec navede vse zahteve pri izvajanju posameznega podukrepa, v katerega je vključen, kot so navedeni v PRP 2014–2020, ki je bil veljaven v obdobju vstopa v podukrep.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:

-       ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,

-       opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,

-       uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,

-       vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,

-       če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in

-       če  uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

 

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:    Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

 

 

/